Зі змінами відповідно до рішення Бродівської міської ради

-         від 24.11.2016 року № 227

-         від 28.03.2017 року № 338

-         від 20. 06. 2017 року № 390

 

РЕГЛАМЕНТ

БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.  Бродівської міська рада - представницький орган  місцевого самоврядування

Бродівської міська рада (далі - Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади м. Броди, і наділена правом приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про статус депутатів місцевих рад“, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

 

 Стаття 2. Регламент Ради

Регламент Ради (далі - Регламент) встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій  Ради, прийняття Радою рішень, порядок формування та організації роботи постійних депутатських комісій та інших комісій ра­ди, порядок формування та затвердження структури виконавчих і інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі Ради та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України.

Регламент Ради затверджується Радою і має силу рішення Ради.

 

 Стаття 3. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

1. Рада проводить засідання у сесійній залі Ради (м. Броди) або, в іншому мiсцi, визначеному розпорядженням міського голови, або рішенням ради.

2. Виступи, запитання, доповіді тощо на засіданнях Ради виголошуються державною мовою.          

Особам, що не є громадянами України та запрошені на сесію Ради у встановленому Регламентом порядку і які не володіють державною мовою, забезпечується переклад роботи Ради особами, що здійснили відповідне запрошення.

 

 Стаття 4. Відкритість і гласність роботи Ради

1. Робота Ради, усіх її органів та комісій є відкритою і гласною, за винятками, передбаченими Регламентом.

2. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом вiльного доступу членів територіальної громади на засідання Ради, а також шляхом ведення репортажів та публiкацiй про роботу Ради, оприлюднення рiшень Ради в ЗМІ та обов’язкового розмiщeння їх на офіційному сайтіБродівської міської ради  та соціальних мережах.

 

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися громадяни, службові особи та представники підприємств, установ, організацій.

2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

3. Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмета діяльності даної комісії.

4. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про запрошених осіб та почесних гостей.

5. Місця для запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів територіальної громади визначаються секретарем Ради.

6. Право бути присутнім на засіданнях Ради конкретним особам чи членам територiальнiй громадi на час розгляду питання порядку денного щодо їх прав та інтересів гарантується.

7. Право інших членів територіальної громади бути безпосередньо присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише відсутністю вільних місць.

8.  Місця для депутатів Ради, Голови ради та в разі необхідності спеціалістів виконавчого комітету  відводяться в залі засідань за столом засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

 9. Під час засідання Ради особи, які не є її депутатами не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів та зобов’язані дотримуватись установленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони на вимогу головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання.

 

Стаття 6. Закриті пленарні засідання Ради

1. Закриті пленарні засідання Ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, проводяться за рішенням Ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу Ради.

2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана Радою необхідною.

3. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням Ради у межах чинного законодавства України.

4. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установле­ному регламентом порядку.

   

РОЗДІЛ II.   ДЕПУТАТ РАДИ - ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАДИ

 

Стаття 7. Повноваження депутата у Раді та її органах

1. Порядок організації діяльності депутата в раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами України та цим Регламентом.

 Рада здійснює свої повноваження на основі активної участі кожного депутата в її роботі.

Участь депутатів в роботі постійних комісій і пленарних засіданнях Ради є обов'язковою.

2.  Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

3. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

1) обирати і бути обраним до органів ради;

2) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

6) порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

9) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

10) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

11) знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії будь-яких рішень ради;

12) входити до складу фракцій та груп у раді;

13) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

4. Участь у засіданнях Ради та її органів, виконання доручень Ради та її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов'язків з відшкодуванням йому за рахунок міського бюджету середньомісячного заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

5. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради ухвалюють Рада або міський голова.

6. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях Ради та її органів, до яких його обрано.

7. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен повідомити про це секретаря Ради.

8. В засобах масової інформації може публікуватися інформація про відсутність депутатів на сесії без поважних і з невідомих причин.

 

Стаття 8. Депутатські фракції і групи

 1. Депутатські фракції формуються відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Повна та скорочена назва депутатської фракції має збігатися з назвою відповідної політичної партії.

Чисельний склад депутатськоi фракцii може утворюватись у складi не менше двох депутатiв.

2. Для здійснення депутатських повноважень депутати на основі їх взаємної згоди, спільності проблем, які вони вирішують, або інших ознак можуть об'єднуватися у депутатські групи.

Депутатська група складається не менш як з п'яти депутатів.

3. Умовою реєстрації депутатських фракцій і груп є надходження на ім’я міського голови підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської фракції чи групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу.

Голова ради після реєстрації депутатської фракції, групи інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої фракції, групи, її кількісний склад та уповноважених представників.

У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатської фракції (групи).

Визначена цим пунктом інформація заноситься до протоколу пленарного засідання Ради, що є формою реєстрації депутатської фракції (групи).

4. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи та фракції. До складу групи чи фракції можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні.

5. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом усього строку повноважень ради.

 

 Стаття 9. Комісії Ради

1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа  депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради.

2. Функціональна спрямованість,  порядок формування та організації роботи депутатських комісій визначається окремим положенням, яке затверджується радою.

3. Перелік постійних депутатських комісій визначаються рішенням Ради.

4. За рішенням Ради можуть створюватись інші комісії у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5. Голова постійної депутатської комісії зобов'язаний завчасно ( 2 дні ) повідомити секретаря ради про час та місце проведення засідання комісії та надати йому перелік питань, які виносяться на розгляд комісії, окрім випадків коли таке засідання відбувається з питань, що винесені на вирішення позачергової сесії.

6. Секретар ради доводить до відома депутатів ( шляхом надсилання електронного листа або  телефоном) інформацію надану головою комісії.

7.  Інформація про час, місце проведення засідань постійних депутатських комісій та перелік основних питань які подаються на розгляд комісій оприлюднюється на офіційному сайті Бродівської міської ради.

 

Стаття 10. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія обирається для організації таємного голосувань ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

2. Лічильні комісії обираються Радою на  пленарне засідання процедурним рішенням за пропозицією головуючого, як правило, з трьох депутатів почергово за алфавітним списком, у випадку коли не працює електронна ситсема "Голос".

Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи, фракції. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 11. Виконавчі органи Ради

1. Виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, та інші створювані Радою виконавчі органи) утворюються Радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.

2. Виключною компетенцією Ради є утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законом порядку.

3. За пропозицією міського голови Рада розглядає та затверджує структуру виконавчих органів Ради, загальну чисельність виконавчих органів, витрати на їх утримання. За поданням міського голови, або згідно рішення ради можуть утворюватись й інші виконавчі органи Ради.

4. Виконавчі органи Ради підзвітні і підконтрольні Раді.

 

Стаття 12. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3. Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5. Щорічно міський голова зобов’язаний прозвітувати:

5.1) перед радою про роботу виконавчих органів ради;

5.2) перед територіальною громадою міста.

6. Конкретна дата звіту перед радою визначається на засіданні Ради.

7. Рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту міського голови, якщо за це проголосувало понад половина від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.

 

Стаття 13. Секретар ради

1. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

2. Секретар ради:

2.1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:

– скликає сесії ради;

– веде засідання ради;

– підписує протоколи сесії та її рішення;

2.2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

2.3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2.4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

2.5) за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

2.6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

2.7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

2.8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

2.9) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

2.10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього регламенту.

 

РОЗДІЛ ІII.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ, СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

Стаття 14. Перше пленарне засідання Ради

1. До початку першого пленарного засідання міська територіальна виборча комісія за участю працівників виконавчого комітету міської ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.

2. Перше пленарне засідання першої сесії новообраної міської ради відкриває голова міської територіальної виборчої комісії і веде його до складання присяги новообраним міським головою.

Якщо на сесії зареєструвалася більшість від загального складу ради, головуючий оголошує сесію повноважною та відкриває пленарне засідання.

Голова міської територіальної виборчої комісії інформує міську раду про результати голосування і підсумки виборів депутатів та міського голови.

3. Після оголошення інформації про результати і підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови голова міської територіальної виборчої комісії приводить до присяги новообраного міського голову.

4. Після складання присяги міський голова приступає до подальшого ведення пленарного засідання і, насамперед, приводить до присяги новообраних депутатів міської ради.

Від імені депутатів міської ради текст присяги зачитує найстарший за віком депутат міської ради  тримаючи руку на Конституції України.

 

Стаття 15. Відкриття сесії Ради

1. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.

2. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не вичерпала порядок денний.

3. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний гімн України.

  Стаття 16. Скликання чергових та позачергових сесій Ради

1. Чергові сесії скликаються головою Ради не рідше одного разу на квартал, а з питань регулювання земельних відносин - не  рідше  ніж  один  раз  на місяць

2. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та територіальної громади міста через засоби масової інформації та в інший спосіб не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та усіх питань, які передбачається внести на розгляд ради.

3. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою міського голови, або не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім’я міського голови. При цьому слід вказати перелік питань, які пропонується винести на розгляд сесії.

Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається не пізніше, як через чотирнадцять днів після подання звернення.

Розпорядження про скликання позачергової сесії у виняткових випадках оприлюднюється не пізніш як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії.

 4. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала 100 підписів протягом місяця, не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

 

 Стаття 17. Порядок денний сесії Ради

1. Порядок денний сесії формується за поданням голови та секретаря Ради, подань депутатів, постійних комісій та виконавчих органів Ради і обговорюються та затверджуються на сесії Ради.

2. Право ініціювати розгляд питання на сесії Ради мають голова Ради, секретар Ради, депутати, постійні комісії, депутатські фракції та групи, виконавчий комітет Ради.

3. Порядок денний сесії формує голова Ради відповідно до пропозицій, суб’єктів, що встановлені пунктом 2 цієї статті, а також пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив та громадських слухань, що подаються не пізніше як за два тижні до початку сесії, а також      електронних петицій, які в установлений строк набрали необхідну кількість голосів на їх підтримку.

4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до  порядку денного сесії або пленарного засідання, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту.

 

Стаття 18. Попередній розгляд проектів рішень у постійних комісіях Ради

1. Проекти рішень попередньо розглядаються комісією ради відповідно до її компетенції, або, за домовленістю чи дорученням голови, секретаря ради – у кількох комісіях.

2. Проекти рішень ради, доповіді, довідкові матеріали з питань, що виносяться на розгляд сесії, готуються депутатами, комісіями, виконавчими органами ради, зборами громадян.

 

Стаття 19. Підготовка питань, що вносяться на розгляд Ради

1. Всі матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані голові як правило не пізніше як за десять днів до першого пленарного засідання, якщо ним не визначено інший термін і не пізніше як за три дні до пленарного засідання подаються депутатам для вивчення і підготовки до обговорення.

2. У випадку, коли матеріали до питання порядку денного потребують значного коригування або при виникненні інших обставин, за якими матеріали не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за погодженням голови, подаються депутатам у день проведення сесії.

 

Стаття 20. Обговорення проектів рішень

1. Секретар Ради забезпечує оприлюднення та попереднє обговорення постійними комісіями, науковцями, громадськістю проектів рішень нормативно-правового характеру, що виносяться на розгляд Ради, шляхом розміщення їх на сайті м. Броди та місцевих ЗМІ

2. Узагальнення зауважень і пропозицій до проектів рішень, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проекту і повинні бути додатково розглянуті на профільних чи спільних засіданнях постійних комісій Ради.         

 

Стаття 21. Пленарні засідання Ради та їх види          

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради.

3. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, рішенням Ради розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарних засідань.

4. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про продовження розгляду питань на сесії до вичерпання порядку денного.

 

Стаття 22. Правомочність пленарних засідань Ради

1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу Ради: 14 депутатів. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання секретарем Ради. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням з депутатами може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів протягом однієї години, головуючий за погодженням з депутатами може перенести пленарне засідання  сесії на інший день.

 

Стаття 23. Депутатський запит та звернення

 

            1. Депутатський  запит  - це підтримана радою вимога депутата
місцевої ради до посадових осіб ради  і  її  органів,  сільського,
селищного,  міського  голови,  керівників  підприємств,  установ і
організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або
зареєстровані  на відповідній території, а депутата міської (міста
обласного значення),  районної,  обласної ради - також  до  голови
місцевої  державної  адміністрації,  його заступників,  керівників
відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
          
Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога
депутата  місцевої  ради з питань,  пов'язаних з його депутатською
діяльністю,  до  місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а також керівників
правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств,  установ  та
організацій   незалежно   від  форми  власності,  розташованих  на
території відповідної ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи
дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції

На початку ранкового засідання відводиться до 30 хв. для оголошення депутатських запитів, заяв  та звернень також, за рішенням Ради, - для привітань, виступів, нагороджень чи інших урочистих заходів, що не передбачають прийняття рішень.

2. Депутатський запит вноситься попередньо або на пленарному засіданні письмово чи усно депутатом або представником групи депутатів і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

Головуючий на засіданні ради інформує Раду про депутатські запити, внесені попередньо (не на пленарному засіданні).

3. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Коли це необхідно обговорюється на пленарному засіданні Ради, та вважається підтриманим Радою, якщо за відповідне рішення проголосувала більшість від загального складу Ради.

4. Секретар Ради доводить текст підтриманого Радою депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до якого його скеровано та забезпечує облік і контроль за його розглядом.

5. Офіційна письмова відповідь на депутатський запит у встановлений Радою термін від дня одержання запиту надсилається голові Ради та депутату, який його вніс.

Відповідь оголошується головуючим на засіданні у разі, якщо в цьому є необхідність, або якщо на цьому наполягає хоча б один депутат.

Кожен депутат має право виступити з реплікою щодо задоволення чи незадоволення отриманою відповіддю.

За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 фактично присутніх на пленарному засіданні депутатів ради. В цьому випадку текст депутатського запиту, відповіді та проект рішення ради роздаються депутатам.

При обговоренні відповіді на депутатський запит на пленарне засідання запрошуються посадові особи, до яких було зроблено запит.

За результатами обговорення депутатського запиту рада на пленарному засіданні ухвалює рішення.

 

Стаття 24. Відкриття, ведення та закриття пленарних засідань

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання Ради міський голова. Якщо міський голова не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства виконує секретар Ради або обраний депутатами з їх складу головуючий на засіданні, до появи в залі міського голови.

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого ведення засідання доручається секретарю ради.

 

Стаття 25. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні  Ради

1. Головуючий на засіданні  Ради:

1.1 відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях  Ради;

1.2 виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність  зауважень;

1.3 інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

1.4 організовує розгляд питань;

1.5 повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

1.6 надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я,  прізвище та посаду відповідної особи;

1.7 створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

1.8 ставить питання на голосування, оголошує його результати;

1.9 забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

1.10 робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

1.11 вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

1.12 здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час виступів на засіданні  Ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією Ради, озвучення документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

 

Стаття 26. Послідовність розгляду питань порядку денного

1. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

2. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.

3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні оголошує годину та день проведення наступного пленарного засідання. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності. У разі відсутності зазначення години та дня проведення наступного пленарного засідання, у випадку, якщо рішення про таке було прийняте, пленарне засідання вважається таким, що триває.

4. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням Ради.

 

Стаття 27. Надання слова на пленарному засіданні

1. На пленарному засіданні депутат має право виступити з доповіддю, співдоповіддю, в порядку обговорення, із запитанням тощо.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 15 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

тим, хто виступає в обговоренні – до 3 хвилин;

для повторних виступів в обговоренні – до 2 хвилин;

за процедурою скороченого обговорення – до 2 хвилин;

для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у “різному“ – до 3 хвилин;

для виступів щодо кандидатур, з процедури та з мотивів голосування – до 2 хвилин;

для пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.

3. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

4. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.

5. Кожен депутат має право на репліку щодо будь-якого виступу на засіданні, якщо в ньому прозвучало прізвище цього депутата. Головуючий зобов’язаний надати депутатові за його зверненням слово для репліки одразу після закінчення виступу, в якому прозвучало прізвище цього депутата. Репліка на репліку не допускається.

           

Стаття 28. Запис для запитань і виступів

1. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом реєстрації у електронній системі для голосування "Голос" або шляхом підняття рук.

2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.

3. Головуючий на засіданні також надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій або депутатських груп для висловлення узагальнених позицій фракції.

 

Стаття 29. Право депутатської фракції, депутатської групи на запитання доповідачам

1. Кожна з фракцій, депутатських груп та постійних комісій має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.

3. За процедурним рішенням Ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:

3.1. керівникам структурних підрозділів виконавчих органів Ради;

3.2. особам, запрошеним на засідання.

 

 Стаття 30. Черговість виступів доповідачів

 1. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості.

2. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

 

Стаття 31. Передача права на виступ

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

 

Стаття 32. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради

1. Промовець повинен виступати, тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За таких обставин виступ промовця не переривається.

2. Депутат (крім міського голови, секретаря Ради, голів постійних комісій Ради, представника від фракції, групи,  доповідача) може виступити на засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання.

Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішення Ради, прийнятим без обговорення.

3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко відповідно до регламенту. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату по черзі на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться.

4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

 

Стаття 33. Оголошення доповідей та співдоповідей

1. Доповіді та співдоповіді виголошуються з трибуни.

2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається, окрім випадків порушення регламенту чи депутатської етики.

3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи, фракції чи комісії Ради зазначає їх назву.

 

Стаття 34. Закінчення обговорення питань

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Переходимо до прийняття рішення». З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику головуючого до голосування, яке виголошується словами: «Голосуємо».

 

Стаття 35. Розгляд питань на пленарних засіданнях

1. Обговорення питання на засіданні Ради включає:

1.1 доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

1.2 співдоповіді (у разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

1.3 виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до рекомендацій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;

1.4 виступ ініціатора внесення пропозиції;

1.5 внесення й обговорення пропозиції;

1.6 виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;

1.7 виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, депутатської групи, які бажають виступити;

1.8 виступи депутатів, що записались на виступ;

1.9 уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

1.10 виступ з мотивів голосування депутата - ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;

1.11 виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, депутатської групи, які бажають виступити;

2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки щодо своїх виступів, для цього їм позачергово надається слово.

3. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

 

Стаття 36. Скорочена процедура обговорення питань та прийняття рішень

Деякі питання порядку денного можуть за процедурним рішенням сесії розглядатися за скороченою процедурою, яка включає:

а) виступи ініціаторів з внесенням і обговоренням пропозицій;

б) виступи двох депутатів на підтримку і двох проти;

в) виступ голови або представника профільної комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке має рекомендації цієї комісії;

г) уточнення при необхідності та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли та будуть ставитися на голосування.

 

 Стаття 37. Перерви для узгодження позицій фракцій та депутатських груп

Після обговорення питання з порядку денного до початку голосування головуючий, голова постійної комісії, керівник фракції чи депутатської групи може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій не більше 10 хвилин.

Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається простою більшістю голосів присутніх в залі депутатів.

Головуючий зобов’язаний оголосити перерву у засіданні  для узгодження позицій, якщо на цьому наполягають хоча би дві фракції чи хоча б одна депутатська група.

 

Стаття 38. Види та способи голосування

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, крім випадків коли проводиться таємне голосування і якщо таке голосування не суперечить нормам закону. 

2. Голосування, крім таємного, відбувається за допомогою електронної системи для голосування "Голос".

3. У випадку коли з будь - яких причин провести голосування за допомогою електронної системи для голосування "Голос" не можливо, то голосування за процедурним рішенням ради може проводитися за допомогою окремих письмових відомостей щодо кожного питання що розглядається на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 39. Пропозиції і поправки до проектів рішень

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки в порядку черговості їх поступлення.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.

3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений Радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися Радою без обговорення.

 

 Стаття 40. Альтернативні пропозиції

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), Рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення за основу і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях Ради.

2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою у цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

 

Стаття 41. Поправки до пропозицій

1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція.

2. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування у цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

 Стаття 42. Голосування пропозицій та поправок

1. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту.

2. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується у цілому.

3. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

Стаття 43. Оголошення головуючим початку голосування

1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, Рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

 

 Стаття 44. Рішення Ради

1. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, і враховується його голос.

2.        На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти  у формі :

2.1   рішення ради, прийнятого у межах її компетенції;

2.2  доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;

2.3. звернення – рішення ради, зверненого до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

2.4 заяви – рішення ради, що містить виявлення позиції ради з певних питань;

2.5.  процедурного рішення – рішення, прийнятого радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.

           

Стаття 45. Рішення Ради з процедурних питань

1. Процедурними є питання, щодо визначення способу розгляду питань на засіданні Ради, зокрема:

1.1. про перерву у засіданні;

1.2.про проведення додаткової реєстрації;

1.3. про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії у цілому;

1.4. про надання додаткового часу для виступу;

1.5. про зміну черговості виступів;

1.6. про надання слова запрошеним на засідання;

1.7. про терміновість питань порядку денного;

1.8. про визначення способу проведення голосування;

1.9. про форму бюлетеня для таємного голосування;

1.10. про повернення до голосування;

1.11. про взяття інформації до відома;

1.12. виключений (на підставі рішення ради  № 390 від 20.06.2017р.)

1.13. про створення тимчасових контрольних комісій

2.  Процедурні рішення приймаються 1/3  голосів депутатів присутніх на пленарному засіданні Ради, якщо інше не передбачене цим регламентом і заноситься до протоколу пленарного засідання.

    

Стаття 46. Набрання чинності рішень Ради

1. Рішення Ради нормативно-правового характеру та інші регуляторні  акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший строк введення цих рішень у дію. Рішення Ради нормативно-правового характеру опубліковуються на сайті            м. Броди та місцевих ЗМІ

 

Стаття 47. Порядок прийняття Радою рішень

1. Рішення Ради приймається відкритим поіменним  голосуванням більшістю голосів  ( не менше 14 голосів "За") від загального складу Ради.

2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як відхилене рішення Ради. Відхиленим вважається таке питання, з якого Рада прийняла рішення про його відхилення. Таке рішення не може повторно виноситись на даній сесії.

3. Рішення Ради, щодо якого головуючим не оголошено результатів голосування, вважається не прийнятим.

4. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

5. Рішення Ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення Ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

6. Рада також може перенести розгляд проекту рішення на наступне пленарне засідання зі здійсненням необхідного доопрацювання авторами рішень.

 

Стаття 48. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться бюлетенями в обов’язковому порядку виключно  з питань, передбаченим чинним законодавством

2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

2.1. час і місце проведення голосування;

2.2. порядок заповнення бюлетеня;

2.3. критерії визнання бюлетеня недійсним;

2.4. порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування  виготовляються секретарем Ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням Ради.

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

4.1. Отримує від секретаря Ради складений в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування.

4.2. Опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

5. Члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в спеціально пристосованій частині сесійної зали, що забезпечує закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування, розташовану у відкритому для огляду місці сесійної зали.

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, ця особа викладає власну думку, котра додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування рада не ухвалює.

У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення лічильна комісія доповідає раді, яка ухвалює рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).

 

Стаття 49. Спеціальні процедури відкликання секретаря Ради

1. Пропозиції про відкликання секретаря Ради вносяться:

1.1. Головою Ради вмотивованим письмовим поданням;

1.2. Не менш як половиною депутатів від загального складу Ради вмотивованим письмовим зверненням за підписами відповідних депутатів.

2. Проект рішення Ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який виступає з доповіддю про причини подання.

3. Рішення з питання відкликання секретаря приймається таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу Ради за наслідками заслухання та обговорення виступу секретаря. 

4. Якщо рішення про звільнення з посади секретаря Ради не прийняте, наступний раз питання відкликання секретаря ради може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

 

Стаття 50. Спеціальні процедури відкликання голів постійних комісій

1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний Радою.

2. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться:

2.1. міським головою;

2.2. за рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

2.3. не менш як третиною депутатів від загального складу ради;

2.4. за рішенням фракції, членом якої є даний депутат.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно бути  вмотивованим.

4. Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється таємним голосуванням, якщо не прийнято інше рішення відповідно до норм цього регламенту.

5. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії має містити відомості про причини відкликання.

6. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

 

Стаття 51. Спеціальні процедури затвердження членів виконкому та заступників міського голови

1. Постійні комісії фракції та депутатські групи , які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, повинні отримати від секретаря  Ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур.

2. Претенденти на посади заступників міського голови виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюються на пленарному засіданні.

3. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

4. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

5. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки більшості депутатів, міський голова представляє Раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення та голосування.

6. Під час розгляду питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, керівників утворених Радою органів заступникам міського голови і керівникам вказаних органів повинно бути надане слово для виступу.

 

Стаття 52. Проект бюджету

1. Підготовка проекту бюджету є обов'язком виконавчого комітету Ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями Ради.

2. Після затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців поточного року на основі інформації про виконання поточного бюджету та прогнозів про соціально-економічний культурний розвиток Рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Проект рішення виноситься на засідання Ради міським головою з врахуванням пропозицій інших постійних комісій Ради.

3. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік, відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і ґрунтовно вмотивовані.

4. Проект бюджету повинен бути розданий депутатам не пізніше як за десять днів  до дня проведення сесії на якій виноситиметься питання про бюджет та після закінчення розгляду проекту у постійних комісіях. Засідання постійних комісій відбуваються за участю керівників відповідних виконавчих органів Ради. Постійні комісії передають свої вмотивовані пропозиції до проекту бюджету у постійну комісію з питань економіки бюджету та комунального майна.

5. Протягом не більше тижня на засіданнях постійної комісії з питань економіки бюджету та комунального майна розглядаються пропозиції, що надійшли у визначений термін. Про час цих засідань офіційно повідомляють інші постійні комісії.

6. Головний бухгалтер готує доповідь про бюджет, а постійна комісія з питань економіки бюджету та комунального майна готує співдоповідь про підтримані пропозиції  і перелік відхилених пропозицій, врахування у проекті бюджету висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо проект такого доручення не підтримується, Рада приймає рішення або про повернення проекту доручення на доопрацювання у постійні комісії, або про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли до постійної комісії з питань економіки бюджету та комунального майна з дотриманням вимог, зазначених у цій статті.

7. Виконавчий комітет Ради протягом тижня доопрацьовує проект бюджету відповідно до доручення Ради і подає доопрацьований проект на затвердження Радою.

           

Стаття 53.   Дотримання дисципліни та норм етики депутатами на пленарному   засіданні Ради

1. На засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

2.Промовець  не може виступати на засіданні без дозволу головуючого.

3.Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або у кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

5. Якщо подібна інформація, на думку депутата, є у поширених секретарем Ради інформаційних матеріалах, то головуючий на засіданні надає депутату слово на початку або у кінці засідання за його письмовим зверненням.

 

Стаття 54. Дотримання дисципліни та норм етики присутніми на пленарному  засіданні Ради                           

1. Під час засідання Ради особи, присутні на пленарному засіданні, не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

2. Якщо присутня на пленарному засіданні особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий на засіданні попереджає її персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням Рада може запропонувати цій особі залишити зал до кінця засідання. Якщо особа відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання цією особою вимоги головуючого.

 

Стаття 55. Грубе порушення дисципліни та проведення засідань Ради

1. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

2. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з обставинами, зазначеними у пункті 1 цієї статті, Рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим. 

 

Стаття 56. Зауваження та запитання щодо організації розгляду питань

1. При переході до чергового питання порядку денного або наприкінці засідання депутат має право звернутися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання, отримати відповідь на свої запитання і дати їм оцінку.

2. У разі порушення Регламенту головуючим на засіданні, Рада після скороченого обговорення може двома третинами голосів від загального складу Ради прийняти рішення про заміну головуючого на засіданні.

 

Стаття 57. Протокол та запис пленарного засідання Ради

1. Засідання Ради протоколюються  за допомогою елетронної системи для голосування «Голос» Даний протокол складається з технічного протоколу сформованого системою «Голос» та протоколів реєстраційного, процедурного та поіменного  голосувань усіх питань що є предметом розгляду на пленарному засіданні ради. Дані протоколи окрім технічного, підписуються головуючим на засіданні та секретарем ради. В окремих випадках передбачених цим регламентом та Законодавством – секретарем ради. До даних протоколів долучається список присутніх  ( реєстраційний лист ) на пленарному засіданні сесії Ради депутатів, як додаток до протоколу.

2. У випадку якщо система для голосування «Голос» не працює пленарне засідання протоколюється секретарем Ради і підписується головуючим на засіданні та секретарем ради. У протоколі фіксуються:

2.1. дата, місце, початок і час закінчення засідання Ради, тривалість перерв;

2.2. прізвище та ім'я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);

2.3. прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених осіб і членів територіальної громади;

2.4. питання порядку денного, винесені на розгляд, а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

2.5. назви і редакції документів;

2.6. перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;

2.7. зміни та доповнення до проектів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

2.8. заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

1.9. рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

2.10. запити депутатів Ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

2.11. повідомлення (як додатки до протоколу);

2.12. повні результати голосування з прийнятих рішень Ради, у тому числі поіменних голосувань (як додатки до протоколу).

3. Засідання Ради записуються у повному обсязі на електронні носії інформації, зокрема  аудіо запису,аудіозапису  зробленого електронною системою «Голос»,  а також можуть і відеозапису, які зберігаються у секретаря Ради протягом  строку повноважень каденції поточного скликання .

4. За процедурним рішенням Ради, запис окремих рішень Ради може розшифровуватись та друкуватись на папері як додаток до протоколу засідання.

5. Записи та протоколи засідань Ради надаються депутатам Ради для ознайомлення за їх зверненням. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з фрагментів запису за їх особистими заявами до секретаря Ради.

6. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 

РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.

2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря Ради, та постійну депутатську комісію з питань регламенту ради, депутатської етики, законності, правопорядку та співробітництва територіальних громад. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

3. Зміни та доповнення до Регламенту Ради вносяться на розгляд пленарного засідання Ради у порядку, передбаченому цим Регламентом. Рішення Ради про внесення змін та доповнень до Регламенту Ради приймається більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.

4. Поточна редакція регламенту ради набирає чиності 20 червня 2017 року.

 

 

Секретар ради                                                          Микола Бакай